Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > ТахоКонсулт - софтуер за автоматичен анализ и съхранение на данни


ТахоКонсулт - софтуер за автоматичен анализ и съхранение на данни

    

 

България, като член на Европейския съюз и страна подписала Конвенцията  AETR трябва да отговаря на изисканията за регистрация, записване и архивиране на данни, отнасящи се за работното време на водачите на пътни превозни средства (чл. 91а ЗАП).

 

Тахографите записват и съхраняват всички данни свързани с време за управление, време за други дейности, скорост, пропътувано разстояние на превозните средства. Аналоговите тахографи записват данните на специални тахошайби, а дигиталните и смарт тахографи в паметта на тахографа и на смарт карта. Без наличието на подходящ софтуер анализирането на данните от аналогови тахографи е трудно и отнема много време, а анализирането на данни от дигитални и смарт тахографи е невъзможно.

 

ТахоКонсулт е софтуер, създаден да задоволи изикванията на фирмите превозвачи или собственици на превозни средства. Той е предназначен за автоматично прочитане и преработване и съхранение на данни от тахографи. Софтуера позволява да се правят записи на работното време на водачите по видове дейности. Работата с ТахоКонсулт е много лесна и интуитивна за потребителя, без да изисква специални компютърни умения.

 

ТахоКонсулт се актуализира през Интернет и винаги е в съответствие с последните изменения в нормативната база на България и ЕС.

 

Софтуерът ТахоКонсулт анализира данни от смарт карти, дигитални и смарт тахографи, както и от различни видове тахошайби от аналогови тахграфи, като: стандартни тахошайби (125, 140, 180 км/ч) и тахошайби от стар тип (low-cut).

 

ТахоКонсулт получава данни от:

-         дигитални и смарт тахографи - чрез пренос на данни с подходящо устройство (ОРТАСDigifobProDigiVU+);

-         аналогови тахографи - чрез сканиране на тахошайби.

 

Данните се записват за съответния водач, превозно средство и дата, и позволяват последващ автоматичен анализ и съхранение.

 

ТахоКонсулт позволява създаването на записи, които се изискват при проверка и които съдържат параметрите на работата на водача в различните периоди от време, като:

-         Работно време;                                              

-         Време за управление;

-         Време на разположение;

-         Други периоди от време на работа       ;

-         Работа в празнични дни и време за работа в тези дни;

-         Превишаване на часовете;

-         Работа в нощните часове;

-         24-часова почивка;

-         Седмична почивка.

 

ТахоКонсулт позволява да се преглеждат и отпечатват списъци на нарушенията съгласно изискванията на Европейските Директиви към работното време на водачите и съгласно AETR.

 

ТахоКонсулт показва данните, получени от аналогови, дигитални и смарт тахографи, като проекция върху тахошайба.

 

 

 

Работен екран от ТахоКонсулт – Изглед на тахошайба

 

Работен екран от ТахоКонсулт – Отчет от една тахошайба с регистрирано нарушение

 

Работен екран от ТахоКонсулт – Подробен отчет на нрушенията на водач

 

 

Забележка:

  • Устройството за пренос на данни ОРТАС е съвместимо със софтуера ТахоКонсулт.
  • Глобус Комерс EООД гарантира правилна работа на софтуера при прехвърляне на данни с ОРТАС, DigifobPro, DigiVU+.
  • Глобус Комерс EООД не носи отговорност за повреда или промяна на данни или неправилен анализ на данни, настъпили поради използване на несъвместимо устройство за пренос на данни.

 

Полезна информация:

 

Използвайте следващия линк, за да съхраните на компютъра си бланката на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 ИЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПАЖИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ

 

http://www.globuscommerce.com/globusdoc/udostoverenie_za_deinosti.doc

 

Извадка от Закон за автомобилните превози

(обн.,ДВ,бр.82 от 17 септември 1999 г.; изм. и доп.,бр.11 от 2002 г.; изм.,бр.45 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.99 от 2003 г.; изм.,бр.70 от 2004 г., бр.88 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.92 от 2005 г.; изм.,бр.95 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.102, 103 от 2005 г.; изм.,бр.105 от 2005 г., бр.30 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.85 от 2006 г.; изм.,бр.92, 102 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.42 от 2007 г., бр.80 от 5 октомври 2007 г.)

 

...................

Глава седма
КОНТРОЛ
(Загл. изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г.)

   
Чл. 91а. (Нов, ДВ, бр. 11 от 2002 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2005 г. - в сила от 18.11.2005 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва контролни проверки на пътя и в предприятията, които покриват:
1. до 31 декември 2007 г. - не по-малко от 1 на сто, от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - не по-малко от 2 на сто, и от 1 януари 2010 г. - не по-малко от 3 на сто от изработените от водачите работни дни;
2. до 31 декември 2007 г. - не по-малко от 15 на сто от общия брой на проверените работни дни - на пътя, и не по-малко от 30 на сто - в предприятията;
3. след 1 януари 2008 г. - не по-малко от 30 на сто от общия брой на проверените работни дни - на пътя, и не по-малко от 50 на сто - в предприятията.
(2) Контролните проверки на пътя се организират на различни места и през различни часове на денонощието. По време на проверките се контролират дневните периоди на управление, прекъсванията, периодите на ежедневна и седмична почивка, правилното функциониране на контролните уреди и другите изисквания на закона.
(3) Освен елементите, които се контролират на пътя, контролните проверки в предприятията се разпростират по отношение на периодите на седмичните почивки и периодите на управление между седмичните почивки, спазването на разпоредбите, свързани с времето за управление за период две седмици, компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки, използването на листовете за записване на данните и организацията на работното време и другите изисквания на закона.
(4) Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" може да изиска от предприятията представяне в определен срок на документацията, свързана с елементите на проверките по ал. 2 и 3, за проверка. Тази проверка е равностойна на проверките, извършвани на територията на предприятията.
(5) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) При извършване на контролни проверки на пътя и в предприятията Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" събира данни относно минималните условия за изпълнение на регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, наричан по-нататък "Регламент 3820/85", на Регламент 3821/85 и на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета, разпределени в следните категории:
1. за пътни проверки:
а) вид на пътя съгласно класификацията на пътищата по чл. 3 от Закона за пътищата, държава на регистрация на проверяваното превозно средство;
б) тип на тахографа: аналогов или дигитален;
2. за проверки в предприятията:
а) вид на превозите: международни или вътрешни, на пътници или на товари, за собствена сметка или срещу заплащане;
б) брой на превозните средства на предприятието;
в) тип на тахографа: аналогов или дигитален.
.....................

(8) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) Превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка, съхраняват за период една година резултатите и други данни, предоставени им във връзка с проверките, извършени от органите за контрол в предприятията и/или на водачите на пътя.

...........................   
Чл. 92.
(1) В изпълнение на задълженията си по чл. 91 длъжностните лица извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения.
(2) (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта или от определени от него длъжностни лица, с изключение на наказателните постановления по чл. 93а и чл. 96, ал. 1, т. 11, 12 и 13, ал. 4 и 5, които се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

 

............

Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   
Чл. 93. (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г.) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със:
1. (доп., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) глоба от 500 до 1500 лв. - при първо нарушение;
2. (изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) глоба 3000 лв. - при повторно нарушение;
3. (изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) глоба 6000 лв. - при системни нарушения.
(2) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г.) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба до 50 лв.
(4) (Нова, ДВ, бр. 92 от 2005 г. - в сила от 18.11.2005 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) Водач, който не спазва изискванията за времето за управление, прекъсване на управлението или за почивка, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.   
.......................   
Чл. 95.
(1) (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., предишен текст на чл. 95, изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) Водач на моторно превозно средство, който разпломбира не по установения ред, повреди или измени показанията или управлява превозното средство без или с неизправен таксиметров апарат или тахограф или неправилно ги използва, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
....................

(3) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба в размер 2000 лв., а по ал. 2 - глоба в размер 3000 лв.
  
Чл. 96. (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) Наказва се с глоба или имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., който:
.....................

5. не осигури съхраняването на тахографските листове или другите носители на информация, регистрирани от тахографите, в законоустановения срок;
6. откаже да предостави на контролните органи за проверка документите по т. 5 или други документи, свързани с превоза на пътници или товари;
...................

9. (нова, ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) разпореди или допусне извършване на превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, от водач, който не притежава карта на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 89, ал. 1;
10. (нова, ДВ, бр. 80 от 2007 г. - в сила от 05.10.2007 г.) извърши или допусне извършване на промени в съдържанието на записаната и архивираната информация от паметта на дигиталния тахограф;
...............................

Чл. 97.
(1) (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., предишен текст на чл. 97, ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм.,  ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) Който откаже достъп на контролните органи до гаражите, автосервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността му, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.
(2) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв.
  
Чл. 98. (Изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г. - в сила от 12.12.2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г. - в сила от 20.10.2006 г.) Наказва се с глоба или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв., който наруши:
1. изискванията за състоянието на материалната база и изпълнението на програмите за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;
2. условията и реда за извършване на обучение на водачи за придобиване на квалификация на водачите и за усъвършенстване на познанията им.
........................

Чл. 104. (Нов, ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Превозвач, който не осигури спазване на разпоредбите за работното време и почивките на водачите при извършване на обществени превози на пътници и товари, включително при превози за собствена сметка, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1500 лв.

 

За повече информация и конкретни запитвания сме на Ваше разположение на телефон
02-840 32 26 или e-mail
tacho@globuscommerce.com
 

Лица за контакт:
Диана Стоименова

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com