Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Нормативна уредба


Нормативна уредба

Наредба РД 16-1054 от 10.10.2008г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. Обн. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти


Регламент 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

Закон за автомобилните превози 

Регламент 561от 15.03.2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспрот, за изменение на Регламент ЕИС 3821/98 на Съвета и за отмяна на Регламент ЕИО 3821/85

Удостоверение за дейности Регламент (ЕО) №561/2006 или AETR

Решение на Комисията от 14.12.2009 за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

 Наредба Н-14 от 29.08.2009г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка 

Наредба Н-3 от 07.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент ЕО 561/2006 на Европейският парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета

Наредба 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Регламент 3821/85 от 20.12.1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Регламент 2135/98 от 24.09.1998г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и наДиректива 88/599/ЕИО относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85

 

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com