Продукти и услуги
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Сервизи за тахографи > Оборудване за сервизи за тахографи


Оборудване за сервизи за тахографи

 • Доставка на тахографско оборудване, необходимо за регистриране на сервиз за тахографи
 • Обучение на сервизни техници
 • Доставка на тахографи, датчици и резервни части, неохбодими за работата на сервиза
 • ТАХОГРАФСКО ОБОРУДВАНЕ - Производител на основното оборудване е  Stoneridge Electronics Ltd.  Великобритания

Optimo2 - MKIII Програмиране & Калибриране
op2.png

DSRC тестер
166398253-origpic-c30a6b.png

 

Optimo² е разработен на базата на опита от Optimo и разполага със същите полезни и удобни приложения.

Фокусирайки се на скоростта и лекотата на работа, Optimo² осигурява безжична връзка за калибриране на всички дигитални тахогарфи.

Optimo² позволява на потребителите да превключват 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381.

Optimo² се доставя в комплект, който позволява безжично програмиране и калибриране на всички видове дигитални тахографи. Допълнителни кабели за връзка с аналогови тахографи могат да бъдат закупени допълнителни или да се използват всички налични кабели от MKII. Безжично програмиране и калибриране на всички дигитални тахографи

 • Използва доказана технология 
 • Функционалност за работа с интелигентни тахогафи SE5008 и DTCO 1381 v.4 Приложение 1В (Annex 1C) на Регламент 2016/799
 • тестване на GNSS
 • тестване на  DSRC
 • Възможност за превключване на 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381
 • Поддържа работа с новият модел тахографи SE5000 Rev 7.6 (от края на м. февруари 2016)
 • Интегрирани конфигуратори за SE5000 и 1381(опционално). Не е необходимо допълнително оборудване за конфигуриране
 • Прочита, съхранява и изпраща важните параметри за тахографа автоматично.
 • Съдържа стотици инструкции за инсталиране
 • Съдържа кръстосани таблици за тахографи и датчици
 • Допълнително място за съхранените на pdf документи
 • 10" тъч скрийн
 • 1-година гаранция
 • Наличен български език от общо 18 езика за избор

Техническа спецификация

 • Гумирана обвивка за повишаване на устойчивостта
 • Голям 10" капацитивен тъч скрийн дисплей за лесна навигация
 • Платформа с Windows 10 разработка на Stoneridge, която позволява бъдещи надграждания в съответствие с развитието на тахографите
 • Размери: 275mm x 190mm x 58mm

вижте видео - Как да стартираме Optimo²
вижте видео - Какво съдържа вашия Optimo2 пакет

  

ОБУЧЕНИЕ НА СЕРВИЗНИ ТЕХНИЦИ за монтаж и калибриране на ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТАХОГРАФИ, включително ИНТЕЛИГЕНТНИ тахографи, както следва:

Stoneridge Electronics/Veeder-Root: 14xx ; 83xx; 84xx; 24xx; SE5000; SE5000-8; SE5000-8 revG

Siemens/Kienzle:1311; 1314; 1318; 1319; 1324, DTCO 1381, DTCO 1381 v.4, DTCO 1381 v.4.0e

Actia: 026; 028, Smartach

Efkon: EFAS-3, EFAS - 4

MotoMeter: EGK-100

 

Полезна информация относно регистриране на сервиз за тахографи и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

Списък на сервизно оборудване по чл. 28, ал. 2 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г.

 

1. отсечка с дължина най-малко 20 m или одобрен контролен стенд и процедура/инструкция, позволяваща да се извършат с еквивалентна точност изпитванията по време на монтажа и проверките;

 2. уреди за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи;

 3. уред за проверка на часовника, ако оборудването по т. 2 няма възможности за проверка на часовника;

 4. оптичен уред за анализ на тахографски листове;

 5. шаблон за разчитане на всички видове тахографски листове;

 6. комплект за автоматично измерване на отсечка (ако се използва отсечка);

 7. уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;

 8. шублер/дълбокомер;

 9. ролетка 30 m;

 10. компресор за сгъстен въздух;

 11. манометър за автомобилни гуми с обхват до 1,2 МРа;

 12. стабилизатор на напрежение 12 V и 24 V;

 13. комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи;

 14. пломбажни клещи с матрици;

 15. сервизен печат с номера на сервиза;

 16. кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.

 

За монтаж и проверка на цифрови и интелигентни тахографи е необходимо да се разполага допълнително със:

 

1. карти за монтаж и настройка;

2. средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа;

3. информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:

3.1. защита на оборудването и данните чрез използване на парола;

3.2. защитен достъп при използване на компютър в мрежа;

3.3. мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;

3.4. четец на карти;

3.5. интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;

3.6. подходящ софтуер за проверка на тахографи, изтегляне и пренасяне на данни и архивиране на данните, които са достъпни и видими, за целите на осъществявания контрол от лицата по чл. 44, ал. 1.

 

Текстът на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г./изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.  може да изтеглите от следващия линк

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

 

ИЗИСКВАНИЯ

Удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи се издава на лица, които:

 

отговарят на  изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози:

регистрирани са по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност ;

не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка;

разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение при производителите на тахографите, на които ще се извършва монтаж или монтаж и ремонт, или от упълномощени от тях лица;

разполагат с материално-технически условия и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи ;

разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;

разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по тази наредба;

имат определен отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти;

Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;

Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по т. 2 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Заявление по образец (приложение № 2). Към заявлението се прилагат:
 2. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 3. заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 4. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
 5. заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо оборудване, покриващо обхвата на заявените за регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране на тахографи, или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
 6. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
 7. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства, и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата в случаите, в които контролната отсечка по чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия по смисъла на Закона за пътищата;
 8. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на картите за монтаж и настройка, съхраняване на данните, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 9. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове тахографи;
 10. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози;
 11. подробно описание на реда и начина на извършване на дейностите и контрола по чл. 41, ал. 2, т. 10;
 12. декларация, че представителите, членовете на управителните и надзорните органи на лицето, което кандидатства, познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.

Актуално към м. Септември 2019


 

ВАЖНО! На вниманието на всички сервизи за тахографи
Нови пломби за интелигентни тахографи от 1 март 2022г (съгласно Приложение 1В (Annex 1C ЕС) 2016/799)

 

Считано от 1 март 2022 при калибриране на интелигентен тахограф може да се използват само одобрени пломби с „T“ лого върху тях.
Можете да продължите да използвате пломби от текущите си наличности при калибриране на интелигентен тахограф само до 28 февруари 2022 г.
Глобус Комерс, като официален вносител на Stoneridge ще продължи да доставя пломби от Unisto.
Първата доставка с одобрени пломби на Unisto с „T“ лого ще бъде налична в София в началото на февруари 2022г.
Оставаме на Ваше разположение за заявки или при необходимост от допълнителна информация.

 

Глобус Комерс EООД
тел. 02-840 32 26, 945 73 79, tacho@globuscommerce.com, office@globuscommerce.com


НОВО типово одобрение на интелигентен тахограф SE5000-8 Rev G

Уважаеми колeги,

Може да свалите документа за одобрение от тук.
Новите функции в тахографа се отнасят до работата на водачите. 


ПРОМЯНА в номерата на одобрение на тахографи серия 2400


Уважаеми колеги,

С настоящото Ви информираме за настъпила промяна в номерата на одобрение на аналоговите тахографи серия 2400 от е11 UK към е5 Sweden.

Сервизите, които разполагат с удостоверения от ДАМТН за работа с тахографи 2400 е11 могат да работят и с тахографи 2400  е5.

ДАМТН е информирана за настъпилата промяна, за да бъде вземана предвид при  извършване на надзорни проверки и издаване на удостоверения.

Новите номера са прехвърляне на одобрение.

Не  са правени промени по тахографите за получаваното на одобрение, освен продуктовия етикет с EU номера на одобрение.

тахограф

Стар номер

Нов номер *

2400, 125km/h

e11 0027

e5 1003

2400, 140km/h

e11 0026

e5 1002

2400, 180km/h

e11 0025

e5 1001

*Новите номера са активни линкове към европейските сертификати за типово одобрение.

Оставаме на разположение при допълнително възникнали въпроси.

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com